آنالیز تنش خطوط لوله کامپوزیتی

آنالیز تنش خطوط لوله

برای طراحی خطوط لوله باید بتوان تمام بارهای وارد بر سیستم لوله کشی را به درستی در نظر گرفت و سیستم را به گونه­ای طراحی کرد که تحت کمترین تنش قرار گیرد تا طول عمر سیستم و کارایی آن افزایش یابد. نرم افزار CEASAR ΙΙ در زمان طراحی سیستم های لوله کشی با دماهای بالا کمک بسیار زیادی به مهندسان طراح می کند. نرم افزار CEASAR ΙΙ با ترکیب و مد نظر قرار دادن بسیاری از محدودیت های مندرج در کدهای استاندارد، محدودیت های خود سیستم و محدودیت های تجهیزات اضافه و نصب شده در سیستم، آنالیز سیستم را آسانتر و مطمئن تر انجام خواهد داد. این نرم افزار علاوه بر مدل سازی بارهای استاتیکی، همچنین توانایی مدل سازی بارهای دینامیکی و انبساطی را نیز خواهد داشت.

آنالیز تنش خطوط لوله

برای طراحی خطوط لوله باید بتوان تمام بارهای وارد بر سیستم لوله کشی را به درستی در نظر گرفت و سیستم را به گونه­ای طراحی کرد که تحت کمترین تنش قرار گیرد تا طول عمر سیستم و کارایی آن افزایش یابد. نرم افزار CEASAR ΙΙ در زمان طراحی سیستم های لوله کشی با دماهای بالا کمک بسیار زیادی به مهندسان طراح می کند. نرم افزار CEASAR ΙΙ با ترکیب و مد نظر قرار دادن بسیاری از محدودیت های مندرج در کدهای استاندارد، محدودیت های خود سیستم و محدودیت های تجهیزات اضافه و نصب شده در سیستم، آنالیز سیستم را آسانتر و مطمئن تر انجام خواهد داد. این نرم افزار علاوه بر مدل سازی بارهای استاتیکی، همچنین توانایی مدل سازی بارهای دینامیکی و انبساطی را نیز خواهد داشت.

آنالیز تنش خطوط لوله

برای طراحی خطوط لوله باید بتوان تمام بارهای وارد بر سیستم لوله کشی را به درستی در نظر گرفت و سیستم را به گونه­ای طراحی کرد که تحت کمترین تنش قرار گیرد تا طول عمر سیستم و کارایی آن افزایش یابد. نرم افزار CEASAR ΙΙ در زمان طراحی سیستم های لوله کشی با دماهای بالا کمک بسیار زیادی به مهندسان طراح می کند. نرم افزار CEASAR ΙΙ با ترکیب و مد نظر قرار دادن بسیاری از محدودیت های مندرج در کدهای استاندارد، محدودیت های خود سیستم و محدودیت های تجهیزات اضافه و نصب شده در سیستم، آنالیز سیستم را آسانتر و مطمئن تر انجام خواهد داد. این نرم افزار علاوه بر مدل سازی بارهای استاتیکی، همچنین توانایی مدل سازی بارهای دینامیکی و انبساطی را نیز خواهد داشت.

آنالیز تنش خطوط لوله

برای طراحی خطوط لوله باید بتوان تمام بارهای وارد بر سیستم لوله کشی را به درستی در نظر گرفت و سیستم را به گونه­ای طراحی کرد که تحت کمترین تنش قرار گیرد تا طول عمر سیستم و کارایی آن افزایش یابد. نرم افزار CEASAR ΙΙ در زمان طراحی سیستم های لوله کشی با دماهای بالا کمک بسیار زیادی به مهندسان طراح می کند. نرم افزار CEASAR ΙΙ با ترکیب و مد نظر قرار دادن بسیاری از محدودیت های مندرج در کدهای استاندارد، محدودیت های خود سیستم و محدودیت های تجهیزات اضافه و نصب شده در سیستم، آنالیز سیستم را آسانتر و مطمئن تر انجام خواهد داد. این نرم افزار علاوه بر مدل سازی بارهای استاتیکی، همچنین توانایی مدل سازی بارهای دینامیکی و انبساطی را نیز خواهد داشت.

1

 

کد UKOOA با دید­گاهی محافظه کارانه، کاربر را به محدوده­ای از منحنی که زیر خط بین  (که با نام (۰:۱)   شناخته می­شود) نقطه تقاطعی روی منحنی، جایی که  دو برابر است ( یعنی شرایط طبیعی برای یک لوله تحت فشار) محدود می­کند. برای درک بهتر به شکل زیر توجه کنید

2

اختصاص یک ضریب اطمینان (معمولا ) به تنش های فشاری، تغییر ضمنی داده شده در این محدوده است. این ضریب به سایر بارها اختصاص داده نمی شود. تغییر گفته شده، این شرایط را برقرار می کند:

3

ساپورتینگ در خطوط لوله کامپوزیتی

ساپورتینگ­، در عمل به فرایند تعیین، انتخاب نوع و محل قرارگیری تکیه گاه­ها در سیستم لوله کشی برای تحمل بارهای وارده، کنترل تنش و بار وارد بر نازل ها اطلاق می­شود. یک تحلیلگر و طراح تکیه گاه، در واقع، دانش قرار دادن تکیه گاه­ها و قیود مختلف را در سیستم لوله کشی دارد. این کار از فرایند­های حساس و مهم طراحی مهندسی در طراحی سیستم لوله کشی است و دانش و تجربه فراوانی را می­طلبد. اولین هدف از فرایند ساپورتینگ، تحمل نیروی وزن است. اعمال اولین تکیه گاه در سیستم به معنای مقید کردن آن و ایجاد تنش در سیستم است. تجهیزات موجود در یک سیستم شاید مهمترین، گران­ترین و حیاتی ترین بخش­های هر پروژه باشند. حفظ سلامت، ایمنی و افزایش طول عمر آ نها بسیار مهم است. سیستم لوله کشی به عنوان سیستمی واسط بین تجهیزات باید به گونه ای طراحی شود که در تقابل با این مجموعه، از ایجاد مخاطرات برای آن­ها جلوگیری کند. کاهش نیرو­ها و ممان­های وارد بر تجهیزات از سوی سیستم لوله کشی، از دیگر اهداف و وظایف ساپورتینگ است. افزایش ایمنی و نگهداری سیستم، در واقع مهمترین مسئله در سیستم است. تضمین ایمنی در سیستم لوله کشی به عنوان بخشی از یک پروژه از نظر نیروها و تنش­ها در سیستم، به عهده ساپورتینگ است.

انواع تکیه گاه­ها

تکیه گاه وزنی (Rest)

از این نوع تکیه گاه برای تحمل نیروی وزن استفاده می شود و خط عمل آن در جهت نیروی وزن قرار دارد. نیروی وارد بر این نوع تکیه گاه در دو جهت چپ و راست صفحه و فقط به اندازه نیروی اصطکاک است.

4

مهندسان طراح تکیه گاه­ها باید در ابتدا، محل تکیه گاه­های وزنی را تعیین کنند و به عنوان اولین نکته در نظر داشته باشند که مکان برخی از تکیه گاه ها تا حد ممکن، نزدیک بارهای متمرکز باشند. ماکزیمم فاصله بین دو ساپورت وزنی بر روی لوله های افقی به ماکزیمم خیز (Deflection) لوله وابسته می باشد. که فاصله مجاز بین ساپورت وزنی برای لوله ­های GRP بر اساس سایز لوله مطابق جدول ذیل می­باشد.

فاصله مجاز بین ساپورت های وزنی برای لوله های UKOOA یا همان GRP

5

تکیه گاه وزنی لوله های عمودی

باید توجه داشت که بر روی خطوط عمودی تنها یک ساپورت وزنی اجرا می شود. ولی می­توان به تعداد مورد نیاز از ساپورت گاید

روی خطوط عمودی استفاده نمود.

6

مقید کننده (Guide)

این نوع تکیه گاه برای مهار حرکت­ها و جابجایی ها جانبی در صفحه لوله به کار می­رود. فاصله ساپورت های گاید با توجه به آنالیز تنش توسط آنالیزور انتخاب می­شود. جهت ساپورت گذاری اولیه می­توان به فاصله هر دو ساپورت وزنی از یک ساپورت گاید استفاده نمود. کاربرد ساپورت گاید عمدتاً به بخش عمده تقسیم می­شود:

  • مهار نیروی زلزله.
  • هدایت انبساط.

7

قید طولی لوله (line Stop)

از این نوع تکیه گاه، برای جلوگیری از حرکت لوله در جهت محوری و جابجایی های  آن استفاده می شود. توجه داشته باشید که یک یا چند قید طولی در یک خط و به دنبال هم  به کار نمی روند. در صورت طولانی بودن خط، استفاده از چند قید طولی، البته با تعبیه یک حلقه انبساطی بین هر جفت قید طولی، ممکن است.

8

Semi-Anchor

اگر تکیه گاه مقید کننده، همراه یک تکیه گاه قید طولی لوله در نقطه ای بکار رود، از حرکت و جابجایی لوله در جهات جانبی و محوری جلوگیری خواهد شد. به این نوع تکیه گاه، Semi Anchor گویند. در واقع این ساپورت ترکیبی از ساپورت های وزنی، گاید و استاپر می باشد.

Fully Anchor

اگر توسط تکیه گاهیف تمام درجات ازادی لوله را در یک نقطه مقید کنیم (یعنی جابجایی و دوران را در هر سه جهت فضا جلوگیری کنیم)، به این تکیه گاه و نقطه متناظر آن روی لوله، Fully Anchor گویند. برای مثال اگر کفشک و یا پای کاذب متصل به لوله را به سازه فلزی جوش دهیم یا اینکه ا ن را به پی پیچ کنیم، این نوع تکیه گاه حاصل می شود.

9

Hold Down

به تکیه گاهی که اجازه حرکت لوله در خلاف جهت وزن را نمی دهد یا به عبارت دیگر از بلند شدن لوله جلوگیری می کند، Hold Down گفته می شود.

10

 

0 Comments

Add Your Comment: